วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แบบทดสอบแก้ไขการสอบกลางภาค

ตอนที่  ๑   แบบตัวเลือก  ก, ข,  ค และ ง  จำนวน ๑๒ ข้อ
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ตรงกับข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
๑.  ใครคือผู้ประพันธ์บทนมัสการมาตาปิตุคุณและ
      นมัสการอาจริยคุณ
                 ก. พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
                 ข. พระยาศรีสุนทรโวหาร  (ผัน สาลักษณ์)
                 ค.  พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม  กาญจนาชีวะ)
                 ง.  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น  เทพ 
                        หัสดิน  ณ อยุธยา)
๒.  บทร้อยกรองทั้ง ๒ บทแต่งด้วยอะไร
                     ก.   อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ 
                     ข.  กลอนแปด
                     ค.  โคลงสี่สุภาพ
                    ง.   กาพย์
๓.  บท "นมัสการมาตาปิตุคุณ" กล่าวถึงใคร
                     ก.   ภรรยาที่ทะนุถนอม            ข.  พี่ชาย
                     ค.  บิดามารดาเฝ้าฟูมฟัก           ง.  เพื่อน
๔.  บท"นมัสการอาจริยคุณ" กล่าวถึงใคร
               ก.  บิดามารด                ข.  พี่น้อง
               ค.   ญาติมิตร                 ง.  ครูบาอาจารย์
๕.  บท"นมัสการมาตาปิตุคุณ" และ "นมัสการอาจริยคุณ"เป็นตัวอย่างของการใช้บทประพันธ์โดยปลูกฝังด้านใดแบบใด
               ก.  ปลูกฝังด้านให้รู้สำนึกในการมีความ
                    สามัคคี
               ข.  ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย
               ค.  ปลูกฝังให้บุตรธิดาสำนึกในพระคุณของ       บิดามารดา และลูกศิษย์สำนึกในบุญคุณ 
                   ของครูอาจารย์
               ง.  ปลูกฝังให้รู้จักคบคนดี
๖.  คุณค่าของบท"นมัสการมาตาปิตุคุณ" และ "นมัสการอาจริยคุณ"มีคุณค่าด้านใดบ้าง
               ก.  ด้านจิตกรรม และด้านศิลปกรรม
               ข.  ด้านจิตเวช และด้านคุณธรรม
               ค.  ด้านคุณธรรมและด้านจริยธรรม
               ง.  ด้านจริยธรรมและด้านวรรณศิลป์
๗.  "ตรากทนระคนทุกข์" มีการเล่นเสียงสัมผัสสระ
       ระหว่างคำใด
               ก.  "ทน" กับ "(ระ)คน"         ข.  "ตราก" กับ"ทน "
               ค.  "ระคน" กับ "ทุกข์"          ง.  "ทน" กับ "ทุกข์"
๘.   คำว่า นิราไกล หมายความว่าอย่างไร
               ก.  ไม่ไปใกล้
               ข.  จากไปไกล
               ค.  ไม่จากไปไกล
               ง.  อยากอยู่ไกลๆ
๙.  บทนมัสการมาตาปิตุคุณมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด
              ก.  พระคุณของครูอาจารย์ที่เฝ้าอบรมสั่งสอน
                   ควรที่จะระลึกในบุญคุณ
             ข. พระคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมา สุดที่จะ
                 ทดแทนบุญคุณได้หมด
             ค.   พระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์ควรตอบแทน
                   พระคุณให้เหมาะสม
             ง.  ควรเทิดทูนคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์ไว้
                  ตลอดไป
๑๐.    ถือว่าเลิศ   ณ  แดนไตร  ข้อใดไม่ได้หมายถึง
            แดนไตร
                      ก.    โลกสวรรค์                                           
                      ข.    โลกมนุษย์
                      ค.    โลกบาดาล                                            
                      ง.    โลกนรก
๑๑.    คำใดมีความหมายว่า ความเคลือบแคลง  ความ
           สงสัย
                      ก.    กังขา                                                      
                      ข.    งุน
                      ค.    งม                                                          
                      ง.    ตรึก
๑๒.    เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์
           แกล้ง  มีความหมายตรงกับข้อใด
                      ก.    ตั้งใจ  จงใจ                                           
                      ข.    ไม่ตั้งใจ  ไม่สนใจ
                      ค.    จริงใจ  สนใจ                                       
                      ง.    ไม่จริงใจ  ไม่สนใจ
ตอนที่  ๒  แบบทดสอบแบบเขียนตอบคำถามแสดงความรู้ความคิดเห็น
ตอบคำถามให้ถูกต้องสมบูรณ์  ( ๓  คะแนน)
๑.     งานประพันธ์หมายถึง.........................................................................................................................
๒.    งานประพันธ์แบ่งเป็นกี่ประเภได้แก่.....................................................................................................
๓.    บทประพันธ์หมายถึง...........................................................................................................................
๔.    คำประพันธ์แบ่งเป็นกี่ชนิดได้แก่อะไรบ้าง..........................................................................................
๕.    คำประพันธ์ประเภทฉันท์มีข้อกำหนดแตกต่างจากคำประพันธ์ชนิดอื่นคือ.........................................
จาก บทประพันธ์  นมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ
๖.      ผู้ประพันธ์เป็นกวีในสมัยใด..............................................................................................................
๗.    คำประพันธ์ทั้ง  ๒  บท  แต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดใด...........................................................................
๘.    ลักษณะของ คำครุ” คือ...................................................................................................................
๙.     ลักษณะของ คำลหุ” คือ..................................................................................................................
แสดงความรู้ความเข้าใจ ( ๔  คะแนน )
๑๐.บอกข้อกำหนดและ เขียนแผนผังโดยใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนด จำนวน  ๒ บท คำประพันธ์ของ บทประพันธ์ เรื่อง นมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ  ให้ถูกต้องตามกำหนด
 ข้อกำหนด                                                                                                          
                .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................           
 แผนผัง
                .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
     
                                                                                                                                          
สรุปใจความสำคัญ  ( ๔  คะแนน )
๑๑.  จาก  บทประพันธ์  นมัสการมาตาปิตุคุณ  ให้นักเรียนสรุปใจความสำคัญ  กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แสดงความรู้ความคิดเห็น( ๓  คะแนน )

               ๑๒.  จาก บทประพันธ์  นมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ  ให้คุณค่า ในด้านใดบ้างจงอธิบาย
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   บอกความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้( ๒  คะแนน )
             ๑๓.  นมัสการ  หมายถึง  ...............................................................................................................................
                ๑๔. ชนก   หมายถึง  ................................................................................................................................
                ๑๕.  พสุนธรา  หมายถึง  ................................................................................................................................
                ๑๖. บูชไนย  หมายถึง ..................................................................................................................................
                ๑๗.  อนุสาสน์  หมายถึง  ...............................................................................................................................
                ๑๘.  แดนไตร   หมายถึง  ...............................................................................................................................

   

1 ความคิดเห็น: